Doelstelling en werkwijze

De Stichting BLR is op verzoek van de voormalige gemeente Reeuwijk opgericht om eilanden en perceeltjes land (de “landschapselementen”) van de gemeente in eigendom over te nemen en in stand te houden. De Stichting heeft als statutair doel het herstel en behoud van landschapselementen in het Reeuwijkse plassengebied.

Werkwijze

De Stichting BLR heeft een startsubsidie van de gemeente gekregen en heeft een meerjarenonderhoudsplan opgesteld om de landschapselementen te conserveren en in stand te houden. Onder conserveren wordt verstaan de fase waarin alle bomen en struiken gekapt worden en een beschoeiing wordt aangelegd met takkenbossen van wilgentenen. Dit is noodzakelijk om de eilanden langdurig in stand te kunnen houden. Bij het handhaven van bomen en houtopstanden kan de bodem van de eilanden op termijn uitspoelen waardoor de eilanden dreigen te verdwijnen.

In 2012 is een start gemaakt met het conserveren en onderhouden van de eilanden in de plas Elfhoeven. In 2012 zijn drie eilanden geconserveerd, in 2013 twee, in 2014 vier en in 2015 drie. De eilanden die (nog) niet worden geconserveerd worden door de Stichting BLR onderhouden. In de afgelopen 10 jaar zijn alle eilanden van de stichting in de plas Elfhoeven onder handen genomen en verkeren in een goede staat van onderhoud.

De plannen van de Stichting BLR houden rekening met de natuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het daarvoor bestemde seizoen, zodat bv. de vogels zo min mogelijk worden gestoord in het broedseizoen. Er zijn overigens geen beschermde boomsoorten op de eilanden van de stichting.

  • Links

  • Logo van Gemeente Bodegraven Reeuwijk
  • Logo van Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Stichting Veen
  • LOP/Reaktgroep
  • Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassen