Contact

 • Heeft u vragen over de stichting? Dan kunt u contact opnemen met:

 • Mailadres:
 • info@stichtingblr.nl

 • Postadres:
 • Jan Tinbergenstraat 19
 • 2811 DZ, Reeuwijk

Gegevens

 • KvK:
 • De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50022814.

 • ANBI:
 • De Stichting BLR is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Het ANBI logo
 • RSIN:
 • Het RSIN van de stichting is 8225.06.944

 • Bestuurssamenstelling:
 • Voorzitter: Dhr. J.L. de Jong
  Secretaris: Mw. T. Beekman
  Penningmeester: Dhr. S. Brevet
  Bestuurslid: Wethouder Cultuur gemeente Bodegraven-Reeuwijk (q.q.)
  Bestuurslid: Dhr. J. van Dam
  Bestuurslid: Dhr. M. van der Valk

 • Doel:
 • De stichting heeft als statutair doel het herstel en behoud van landschapselementen in het Reeuwijkse plassengebied.

 • Beleid:
 • De looptijd van het eerste 10-jaren onderhoudsplan is bijna verstreken. De stichting heeft een nieuw plan opgesteld voor de jaren 2021-2030, dat nog niet is vastgesteld en met de gemeente wordt besproken.

 • Het onderhoudsbeleid blijft overigens ongewijzigd: voor het periodiek regulier (jaarlijks) onderhoud van de eilanden en landjes (landschapselementen) wordt Reakt BV (met als werkmaatschappij LOP ) ingeschakeld, een non-profitorganisatie, onderdeel van Parnassia. De werknemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en re-integreren op deze wijze in de maatschappij. Het instandhoudingsonderhoud is en wordt uitgevoerd door andere lokale aannemers.

 • Beloningsbeleid:
 • Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning (art. 4 lid 7 statuten)

 • Financiën:
 • De jaarstukken van de stichting over de jaren vanaf 2014, die zijn vastgesteld, zijn bijgevoegd. De jaarstukken zijn gecontroleerd door een externe kascontrolecommissie.
 • Jaarrekening BLR 2020
 • Jaarrekening BLR 2021
 • Jaarrekening BLR 2022

 • Activiteiten:
 • Het laatst vastgestelde jaarverslag met de meest recente activiteiten is bijgevoegd.
 • Jaarverslag 2022

 • Links

 • Logo van Gemeente Bodegraven Reeuwijk
 • Logo van Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Stichting Veen
 • LOP/Reaktgroep
 • Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassen